Skip to main content

Algemene voorwaarden en Privacy

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door Lotus Bakeries België nv, een vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Gentstraat 52, 9971 Lembeke (België) en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0421 694 038 (hierna: Lotus Bakeries België).

Lotus Bakeries België is een dochteronderneming van Lotus Bakeries NV, een vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in de Gentstraat 1, 9971 Lembeke (België) en ondernemingsnummer 0401.030.860.

De informatie (zoals teksten, afbeeldingen, links, etc.) op deze website is louter informatief. Noch Lotus Bakeries België noch enige van haar gelieerde ondernemingen maakt enige expliciete of impliciete verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, inhoud of volledigheid van deze informatie. Lotus Bakeries België behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of correcties aan te brengen en om alle of een deel van de informatie te verwijderen.

Deze website is bedoeld voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de bezoeker van de website. De inhoud van de website (zoals lay-out en ontwerp, teksten, grafische afbeeldingen, foto's, enz.) is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van de website mag niet worden gereproduceerd of gecommuniceerd zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Lotus Bakeries België. Alle handelsmerken en handelsnamen weergegeven op de website zijn eigendom van Lotus Bakeries nv en gelieerde ondernemingen.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid. De website is onderworpen aan Belgisch recht.

Privacybeleid

Persoonsgegevens & privacy
Als je honger hebt en alleen ons aanbod aan lekkere tussendoortjes wilt verkennen, kun je gerust op onze websites surfen zonder dat je nākd. enige persoonlijke informatie geeft. Als je ook nog andere dingen wilt doen (zoals contact met ons opnemen) dan hebben wij wel enkele persoonsgegevens van je nodig.

Wij springen nooit nonchalant om met onze ingrediënten en zullen dat ook niet doen met jouw persoonsgegevens. Voor ons spreekt het voor zich dat je persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld worden, rekening houdend met alle relevante bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving, zoals - maar niet alleen - de Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘AVG’.

Lees verder als je alles wilt weten over ons algemeen privacybeleid (dat we hierna gewoon ‘beleid’ zullen noemen).

Waarschuwing: Vanaf hier wordt het allemaal beresaai (juridisch), maar we hebben geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden. Toch kun je ervan op aan dat we je alles vertellen wat je moet weten over wanneer, waarom en hoe we je persoonsgegevens inzamelen, wat we ermee doen, met wie we ze (eventueel) delen, hoe we ze beschermen en welke keuzes je in dit verband kunt maken.

Het beleid is van toepassing op de verwerking van je persoonsgegevens in de context van verschillende applicaties (e-mail, websites voor gegevensverzameling, e-mailmarketingdiensten, fulfilmentcentra, enz.) die door ons of namens ons ter beschikking gesteld of beheerd worden.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegeven bij nākd.?
De juridische entiteit die de algemene verantwoordelijkheid heeft voor de verwerking van je persoonsgegevens en als verwerkingsverantwoordelijke optreedt is: Lotus Bakeries België NV, een onderneming naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in de Gentstraat 52, 9971 Lembeke, en met ondernemingsnummer 0421.694.038.

Hoe zullen we je persoonsgegevens verwerken?
Afhankelijk van de reden waarom je ons je persoonsgegevens verstrekt, vind je hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden, de rechtsgrond(en) en het (de) doeleinde(n) van de verwerking, of ze worden doorgegeven en de geldende bewaringstermijnen.

Vragen, opmerkingen en klachten van consumenten
Geef maar een grom via onze website als je om welke reden ook iets aan nākd. wilt laten weten. De volgende gegevens worden ingezameld, opgeslagen en verwerkt:

  • Je e-mailadres
  • Je naam (voornaam en achternaam zoals vermeld)
  • De tekst van je boodschap
  • Je IP-adres

nākd. zal je persoonsgegevens enkel bijhouden om je vraag te verwerken. We bewaren ze dus lang genoeg om te antwoorden en/of je vraag of bekommernis te onderzoeken, en daarna worden ze na 13 maanden gewist. In uitzonderlijke omstandigheden, en enkel voor klachten, kunnen de gegevens maximaal 5 jaar gearchiveerd worden. Mogelijk geven we deze gegevens door aan een van onze gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen met het oog op het verder onderzoek van je bekommernis of klacht. Onze gelieerde ondernemingen vind je op onze bedrijfswebsite: www.lotusbakeries.com. Voor de doorgifte van gegevens naar onze gelieerde ondernemingen geven wij passende waarborgen. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze diensten te verbeteren.

Promotionele activiteiten
Je kan de link naar tijdelijke aanbiedingen of wedstrijden vinden op onze website. Voor de verwerking van je persoonsgegevens in deze promoties, hebben we aparte voorwaarden die je dient te aanvaarden als je wenst deel te nemen aan deze promoties of wedstrijden.

Commercieel relatiebeheer
In het kader van onze commerciële activiteiten is het mogelijk dat we persoonsgegevens ontvangen of inzamelen van onze zakelijke partners (leveranciers, dienstverleners, prospecten, klanten, enz.).

De verwerking van deze gegevens gebeurt enkel met het oog op het beheer van onze zakelijke relaties en is dus gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. We zullen altijd rekening houden met je privacyrechten. Je gegevens worden tot 10 jaar na het einde van onze zakelijke relatie bewaard en zullen voortdurend gemonitord worden.

We kunnen je gegevens doorgeven aan een van onze gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen wanneer dat nuttig is in onze B2B-relatie. Onze gelieerde ondernemingen vind je op onze bedrijfswebsite (www.lotusbakeries.com). Voor de doorgifte van gegevens naar onze gelieerde ondernemingen geven wij passende waarborgen.

Bescherming van je persoonsgegevens
Wij hebben een reeks technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen doorgevoerd om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige of ongeoorloofde inzage of gebruik, evenals tegen onopzettelijk verlies of beschadiging van hun integriteit. Deze maatregelen werden ontwikkeld rekening houdend met onze IT-infrastructuur, de mogelijke impact op je privacy en de bijbehorende kosten en zijn in overeenstemming met de huidige sectornormen en -praktijken.

Je persoonsgegevens worden alleen door een derde verwerkt, indien deze derde ermee instemt zich te houden aan deze technische en organisatorische gegevensbeveiligingsmaatregelen.

Cookies
Gelieve ons uitgebreide cookiebeleid te raadplegen.

Rechten
Je hebt de volgende rechten in verband met jouw persoonsgegevens:

  • Als je persoonsgegevens die nākd. heeft opgeslagen niet correct zijn, kun je natuurlijk een correctie vragen.
  • Je kunt altijd informatie vragen over je persoonsgegevens die nākd. ingezameld, opgeslagen en verwerkt heeft. Om dit type informatie te krijgen, moet je je identiteit bewijzen (bijvoorbeeld door ons een kopie van je identiteitskaart te sturen).
  • Indien de verwerking op jouw toestemming gebaseerd is, kun je je toestemming voor de opslag en verwerking van je persoonsgegevens intrekken.
  • Je kunt van ons eisen dat we al je gegevens wissen (behalve in een aantal gevallen, bijvoorbeeld wanneer we je gegevens moeten opslaan om een transactie te bewijzen of indien wettelijk verplicht).
  • Je hebt het recht om een beperking op de verwerking van je persoonsgegevens te vragen (bijvoorbeeld terwijl de juistheid van je persoonsgegevens gecontroleerd wordt).
  • Als je het niet eens bent met de manier waarop nākd. je persoonsgegevens verwerkt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Waar kun je terecht met vragen of verzoeken?
Met vragen, verzoeken of klachten in verband met de toepassing van dit beleid of om je rechten uit te oefenen zoals beschreven in dit beleid, kun je contact met ons opnemen via dit e-mailadres: dpr.belgium@lotusbakeries.com. Je kunt ook schrijven naar Lotus Bakeries België NV, Gentstraat 52, 9971 Lembeke, België.

Wijzigingen aan ons beleid
We zullen ons beleid regelmatig evalueren en mogelijke wijzigingen bekendmaken via deze webpagina. Dit beleid werd voor het laatst bijgewerkt in december 2020.